hoofdpagina

Korps Landelijke Politiediensten
Afdeling strategische en juridische zaken
Postbus 3016
2700 KX Zoetermeer

Amsterdam, dd. .. .. 2002

Betreft: Verzoek Wet Politieregisters
Geachte heer, mevrouw,

Met verwijzing naar artikel 20 van de Wet Politieregisters, verzoek ik u mij binnen vier weken mede te delen of over mij gegevens in, bij uw korps aangehouden, politieregisters zijn opgenomen. Zo ja, dan wens ik kennisneming van die gegevens.

Tevens verzoek ik u mij mede te delen wat de herkomst van deze gegevens is en aan welke instantie of personen u gegevens over mij heeft verstrekt.

Ik doel onder meer op de volgende registers:

-HKS
-BPS
-registers bij de RID
-registers bij de RCID
-NSIS (Ned. Schengen Informatie Systeem)

Mijn personalia treft u onderaan deze brief.

Hoogachtend,
(naam)Personalia

Voornamen:
Achternaam:
Adres:
Geboortedatum: